Poznáme seba,

ROZUMIEME VAŠIM POTREBÁM

Nie je múdry ten, kto vie mnoho, ale ten, kto vie to, čo je treba.
(Ezop)

Účtovníctvo

Spoločnosť ACTAFIMA sa orientuje na poskytovanie komplexných služieb v oblasti účtovníctva a personalistiky. Dôležitým aspektom pri poskytovaní týchto služieb je odbornosť, podložená dlhodobými skúsenosťami, praxou a neustálym sledovaním právnych predpisov. Naši pracovníci sú schopní operatívne a pružne reagovať na novovzniknuté situácie, na požiadavky či problémy zmluvných partnerov. Spoluprácu preferujeme v úzkom kontakte s klientom. Všetky dôležité rozhodnutia sú realizované až po vzájomnom prerokovaní a odsúhlasení navrhovaného  riešenia.

Komplexné vedenie bežnej účtovnej agendy

 • Vedenie podvojného účtovníctva
 • Vedenie bežnej účtovnej agendy podvojného účtovníctva
 • Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov
 • Kontrola formálnej a vecnej správnosti prvotných dokladov po stránke účtovnej
 • Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, dlhodobého finančného majetku
 • Vedenie skladového hospodárstva  
 • Vnútropodnikové účtovníctvo
 • Spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných daňových výkazov, poskytovanie mesačných prehľadov o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, stave pohľadávok a záväzkov
 • Odborná pomoc pri vyúčtovaní pracovných ciest v zmysle zákona 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
 • Vykonanie dokladovej inventarizácie účtov Hlavnej knihy k 31.12. bežného roka
 • Spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, t.j. vypracovanie výkazov Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Prehľad o peňažných tokoch a Poznámky k účtovnej závierke
 • Spracovanie podkladov pre zverejnenie účtovnej závierky za príslušný rok v Zbierke listín príslušného registrového súdu a v obchodnom vestníku SR
 • Vypracovanie metodiky a účtovných postupov
 • Spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných daňových výkazov, poskytovanie mesačných prehľadov o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, stave pohľadávok a záväzkov
 • Spracovanie  výkazov pre Štatistický úrad SR, Národnú banku Slovenska, apod.  

Komplexné spracovanie mzdovej a vedenie personálnej agendy

 • Výpočet miezd, spracovanie mzdových listov
 • Výpočet a spracovanie odvodov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a iné podľa aktuálne platne legislatívy,  k príslušnému termínu, vrátane zostavenia prihlášok, odhlášok, hlásení na príslušné inštitúcie. Na požiadanie klienta aj styk s príslušnými inštitúciami
 • Vedenie komplexnej mzdovej agendy, vrátane personálnej agendy na každého zamestnanca
 • Spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti
 • Spracovanie štvrťročných a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti
 • Spracovanie relevantných výkazov súvisiacich s vedením mzdovej agendy
 • Poskytovanie odborných konzultácií a poradenstva v mzdovej a personálnej oblasti