Poznáme seba,

ROZUMIEME VAŠIM POTREBÁM

Najlepšiu možnosť, ako spoznať niečí charakter, neposkytuje nepriazeň osudu, ale moc
(Abraham Lincoln)

Dane

Spoločnosť ACTAFIMA sa orientuje na poskytovanie komplexných služieb v oblasti daní a miestnych poplatkov. Dôležitým aspektom pri poskytovaní týchto služieb je odbornosť podložená dlhodobými skúsenosťami, praxou a neustálym sledovaním právnych predpisov. Naši pracovníci sú schopní operatívne a pružne reagovať na novovzniknuté situácie, na požiadavky či problémy zmluvných partnerov. Spoluprácu preferujeme v úzkom kontakte s klientom. Všetky dôležité rozhodnutia sú realizované až po vzájomnom prerokovaní a odsúhlasení navrhovaného  riešenia.

Oblasti spolupráce:

Priame dane

 • daň z príjmov (daň fyzickej osoby a právnickej osoby)
 • daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov)
 • ostatné priame dane a poplatky (daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, daň z motorových vozidiel )

Nepriame dane

 • daň z pridanej hodnoty
 •  spotrebné dane (spotrebná daň z vína, spotrebná daň z piva, spotrebná daň z liehu, spotrebná daň z tabakových výrobkov, spotrebná daň z minerálneho oleja, spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu).

Forma spolupráce v daňovej oblasti:

 • zastupujeme klienta v konaní so správcom dane v plnom rozsahu (registrácia, sledovanie lehôt, adresa pre doručovanie, zabezpečenie korešpondencie)
 • vypracujeme daňové priznania a hlásenia pre všetky druhy daní a miestnych poplatkov
 • spracujeme daňové plánovanie a optimalizáciu
 • vypracujeme analýzu aplikácie medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
 • informujeme klientov o aktuálnych zmenách daňových predpisov
 • vypracujeme odborné stanovisko na posúdenie daňových aspektov hospodárskych operácií
 • posúdime oprávnenosť uplatnenia nákladov v súlade so zákonom o daniach z príjmov
 • skontrolujeme formálnu a vecnú správnosti prvotných dokladov z pohľadu daňového