Poznáme seba,

ROZUMIEME VAŠIM POTREBÁM

Majte odvahu mýliť sa
(Georg Wilhelm Friedrich Hagel)

Manažment

Zmyslom manažérskej podpory je vytvoriť optimálne podmienky pre rozhodovanie, pre riešenie určitého problému alebo implementáciu projektu. Neskresleným pohľadom a systémovým prístupom k situácii vytvárame prostredie, v ktorom sa odhaľujú nové riešenia a veci sa stávajú zrejmé. Manažérska podpora je vhodná pri nových, neriešených problémoch, pri dlhodobom riešení opakujúcich sa problémov, pri nerozhodnosti z dôvodu protichodných  názorov, pri nečinnosti plynúcej z obáv z dôsledkov riešenia alebo pri chýbajúcom hlbšom názore na problematiku. Môže ísť o vypracovanie podnikateľského zámeru, spracovanie finančnej analýzy, koordináciu, monitorovanie projektov alebo zabezpečenie organizačných záležitostí – založenie spoločnosti, akvizície spoločností,  likvidácia spoločnosti, manažovanie konkurzných konaní na jednej alebo druhej strane a iné skutočnosti bežného podnikateľského života.

Manažérska podpora riešení, rozhodovacích procesov je o hľadaní a nachádzaní a okrem iného zahŕňa:

 • Analýzu stavu a predpoklad vývoja situácie
 • Prípravu podnikateľských zámerov a spracovanie podnikateľských plánov
 • Riadenie a monitorovanie implementácie projektov
 • Prirodzenou súčasťou je poradenská činnosť v súvislosti s realizáciou projektov podľa predstáv a požiadaviek klientov.

Podnikateľské poradenstvo:

 • Ekonomické a organizačné poradenstvo
 • Poradenstvo pri zakladaní resp. transformácii podnikateľských subjektov ako aj ukončení činnosti
 • Výkonne zabezpečíme alebo poskytneme poradenstvo v procese likvidácie, konkurzného a vyrovnávacieho konania
 • Finančné poradenstvo kompletne
 • Ekonomicko-finančné analýzy
 • Tvorba podnikateľských plánov a podpora pri ich realizácii

Účtovné poradenstvo:

 • Nastavenie vhodnej metodiky účtovných zápisov
 • Overenie správnosti fungovania vnútorného kontrolného systému
 • Odsúhlasenie vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov
 • Podpora pri vypracovaní metodiky účtovníctva ako systému (systém interných noriem a predpisov)
 • Interná kontrola dodržiavania platnej legislatívy - zák. 431/02 Zb. o účtovníctve, zák. 366/99 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zák. 289/95 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, zák. 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne predpisy

Daňové poradenstvo:

 • Interná daňová kontrola ako prevencia vzniku závažných daňových a účtovných problémov
 • Návrhy riešení a postupov na zabezpečenie optimalizácie daňovej povinnosti podľa jednotlivých druhov daní pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty a fyzické osoby
 • Poskytovanie informácií o základných zmenách v legislatíve súvisiacej s daňovou problematikou
 • Daňové poradenstvo pri zlučovaní, rozdeľovaní a likvidácií spoločností