Poznáme seba,

ROZUMIEME VAŠIM POTREBÁM

Vo svojich činoch buďme človekom mysliacim a myslime ako človek činu
(Henri Bergson)

Financie

Úlohou finančného manažmentu je organizovať kombináciu vstupov do organizácie (materiálových, ľudských, finančných a informačných zdrojov) tak, aby sa dosahoval cieľ podnikateľskej činnosti. V praxi to znamená získať pre podnik kapitál (proces financovania),  efektívna alokácia kapitálu (proces investovania -  vyhľadávanie a hodnotenie jednotlivých podnikateľských projektov)  a rozdeľovanie finančných výsledkov  (v závislosti od vývoja externých faktorov, t.j.  spôsob a intenzita zdaňovania a existujúce vnútorné potreby).  Finančný manažment je subsystémom komplexného firemného manažmentu a zahŕňa činnosti:

Finančné plánovanie

Formulujeme finančné ciele spoločnosti našich klientov, ktoré vychádzajú zo základného cieľa podnikateľskej činnosti, byť efektívny

Finančné rozhodovanie

Pripravujeme, konzultujeme a vypracujeme strategické a operatívne rozhodnutia
Strategické rozhodnutia sa týkajú najmä vzťahov podniku k ekonomickému okoliu
Operatívne rozhodnutia sa zameriavajú spravidla do vnútra podniku a reagujú na aktuálne dianie v spoločnosti

Organizovanie finančných procesov

Poskytujeme dennú činnosť, ktorá zabezpečuje, aby sa prijaté finančné rozhodnutia spoločnosti uplatňovali
Zabezpečujeme výkon finančných úkonov (príprava príkazov na úhradu, zhodnotenie finančných prostriedkov ... ), monitorujeme stav realizácie finančných úkonov a odstraňujeme odchýlky v prípade ich vzniku

Finančná analýza a kontrola

Hodnotíme stupeň dosahovania finančných cieľov v uplynulých obdobiach (analýza ex-post)
Identifikujeme vývoj budúceho finančného zdravia podniku (analýza ex-ante).
Zamerané do každej činnosti v oblasti financií